00049
49,00 

Uli Meisenheimer (Hg.)

Norbert Olthuis
Tekenaar Schilder

"Ich bin ein Künstler ohne Buch", seufzte Norbert Olthuis bisweilen. Im Stillen träumte er von einem bescheidenen Olthuis-Katalog, den er in sein Regal neben die großen Bücher über Grünewald, Jeroen Bosch, Rembrandt und Da Vinci stellen könnte, Künstler, die er bewunderte und in deren guter Gesellschaft er gerne verkehrte.

Norbert Olthuis war verrückt nach Büchern. Vor allem die Ausstattung und Formgebung interessierte ihn und er stellte mir oft Fragen zu Typografie und Papiersorten. Es bereitete ihm stets großes Vergnügen, wenn er wieder einmal auf einem Flohmarkt oder in einem Antiquariat ein schönes altes Buch gefunden hatte. So ein Buch musste als Objekt eine Geschichte mit sich tragen – etwas erzählen – auf jeden Fall musste es gut gemacht sein. Olthuis war Porträtmaler, aber vor allem ein passionierter Zeichner und ein beschlagener Lehrer. In einem alten Schulhaus an der Lauriergracht in Amsterdam wohnte er in seinem Atelier inmitten seines Werks und aller Dinge, die er im Laufe der Jahre um sich versammelt hatte. Er hinterließ einige zehntausend Zeichnungen.

Olthuis und sein Werk werden zweifellos fortbestehen in der Erinnerung jener, die ihm begegneten. Aber mir ist das nicht genug. Ich bin davon überzeugt, dass das Werk eines kreativen Menschen wie Olthuis festgehalten und bewahrt werden muss. …

Als Norbert Olthuis 2009 starb, wurde sein Atelier, dieses Gesamtkunstwerk aus seinem Leben und seiner Arbeit, aufgelöst, seine Werke in diversen Museen und unter Freunden verstreut.

In Olthuis' letzten Lebensjahren unternahm Maarten Brinkgreve eine fotografische Tour durch dieses reiche Universum, das Atelier an der Lauriergracht. Seine Fotos, in denen sein liebevoller Blick sicht- und fühlbar ist, bilden die Grundlage dieses Buches.

Dieses Buch, von dem Olthuis oft im Geheimen träumte, ist nun doch noch entstanden. Was zu seinen Lebzeiten nicht gelang, realisierten seine Familie und Freunde mit vereinten Kräften nach seinem Tod. Maarten Brinkgreve, der Fotograf, starb 2010. Dieses Buch ist von uns in Liebe und Freundschaft gemacht zur Erinnerung an beide.

Aus dem Vorwort der Herausgeberin
Uli Meisenheimer

(aus dem Niederländischen)

Voorwoord

‘Ik ben een kunstenaar zonder boek’, zei Norbert Olthuis vaak. Stilletjes droomde hij van een bescheiden Olthuis-boekje dat naast de grote boeken van Grünewald, Jeroen Bosch, Rembrandt en Da Vinci in de kast zou staan, kunstenaars die hij bewonderde en in wiens goede gezelschap hij graag verkeerde.

Norbert Olthuis was dol op boeken. Vooral de uitvoering en vormgeving interesseerde hem en hij stelde me vaak concrete vragen over typografie en papiersoorten. Het deed hem altijd groot plezier als hij weer een mooi oud boek op een vlooienmarkt of in een antiquariaat had gevonden. Zo’n boek moest als object een geschiedenis met zich dragen – een verhaal vertellen – en in ieder geval moest het goed gemaakt zijn.

Olthuis was portretschilder maar bovenal een gepassioneerd tekenaar en een bevlogen docent. In een oud schoolgebouw aan de Lauriergracht in Amsterdam, woonde hij in zijn atelier te midden van zijn werk en alle dingen die hij door de jaren heen om zich heen verzameld had. Enige tienduizenden tekeningen liet hij na. Vele geschilderde portretten en ontelbare dierbare voorwerpen en schikkingen. Zijn omvangrijke oeuvre is door hem nauwelijks gedocumenteerd en slechts zelden voorzien van een datum.

Olthuis en zijn oeuvre zullen ongetwijfeld blijven voortbestaan in de herinnering van hen die hem ontmoetten. Maar voor mij is dat niet genoeg. Ik ben ervan overtuigd dat het werk van een creatief mens als Olthuis vastgelegd en bewaard moet worden.

Norbert Olthuis was een huisvriend van mijn familie. Naast het gegeven van onze langdurige vriendschap en mijn speciale belangstelling voor zijn kunst en onconventionele levenswijze, is het vormgeven van boeken mijn beroep. Daarom heb ik het concept en het ontwerp voor dit boek bedacht.

Bij de samenstelling van de inhoud en de layout leek het mij een goed idee om de ‘objecten’ als een belangrijk onderdeel van zijn leven en werk te beschouwen en ze ruim plek te geven in het boek. Hoewel ze door Olthuis niet als kunst bedoeld waren, had hij echter juist zijn poëtische, ‘dadaïstische’ samenvoegingen van afgedankte alledaagse voorwerpen wél af en toe een titel gegeven, zoals: ‘Het Laatste Oordeel’ of ‘Poire Williams’.

Toen Norbert Olthuis in 2009 overleed, werd zijn atelier, dit Gesamtkunstwerk van zijn leven en werk, ontmanteld en werd zijn oeuvre ondergebracht in diverse musea en verspreid onder vrienden.

In de laatste jaren van Olthuis’ leven maakte Maarten Brinkgreve een fotografische tocht door het rijke universum van Norbert Olthuis, zijn atelier aan de Lauriergracht. Zijn foto’s, waarin zijn liefdevolle blik zichtbaar en voelbaar is, vormen het raamwerk van dit boek.

Het boek, dat Olthuis zich soms stilletjes droomde, is er toch gekomen. Wat bij leven helaas niet is gebeurd, realiseerden zijn familie en vrienden met vereende krachten na zijn dood.

Fotograaf Maarten Brinkgreve overleed in 2010. Dit boek is door ons in liefde en vriendschap gemaakt in dierbare herinnering aan beiden.

Uli Meisenheimer

 

Inhalt
Uli Meisenheimer Voorwoord   11
Lies Netel Norbert Olthuis, meester tekenaar   13
Herman Haverkate Een Twentenaar in de Jordaan   17
Monica Rotgans Adios Norbert / De Rijks   42
Wolfgang Meisenheimer Over twee grote passies van Norbert Olthuis   45
  Tekeningen   55
  Schilderijen   191
  Objecten   233
  Index etc.   267

 


296 Seiten
zahlr. Abb., 21,5 x 28,0 cm, fester Einband
Rotschnitt, Lesebändchen
Hahne & Schloemer Verlag, Düren 2013
ISBN 978-3-942513-14-2
Preis: 49,00 €

ACHTUNG: Bei Lieferung ins Ausland entstehen Versandkosten

Zurück